Behandelovereenkomst

 

Deze behandelovereenkomst is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw medisch pedicure / voetreflexmassage behandeling. Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak Voeture komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen Voeture en de patiënt, waarin wordt afgesproken dat voetzorghandelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Wanneer Voeture verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de behandelaar dit met u bespreken. Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Huisregels

 • Binnen de praktijk dient eenieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten het pand.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt 50% van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.

Rechten en plichten

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy, recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed voetzorgverlenerschap.

Verwachtingen

Wij vragen u:

 • Voeture duidelijk en volledig te informeren, zodat zij een goede behandeling kan geven.
 • De persoonlijke hygiënisch regels in acht te nemen en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.

Van Voeture mag u verwachten dat:

 • Zij u zo goed mogelijk informeert en behandelt.
 • Onderstaande privacy regels worden nageleefd.

Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door Voeture een registratie bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing en per 25-5-2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Privacy regels

Uiteraard gaat Voeture zorgvuldig met uw gegevens om. Dit is in een aantal regels vastgelegd.

 • Behalve de Voeture medewerker die u behandelt en de eventueel aanwezige stagiaire, heeft niemand toegang tot uw gegevens die in de registratie zijn opgenomen.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Tegen kostprijs kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u Voeture verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien de patiënt minderjarig (<18) is, dient er voor de behandelovereenkomst toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.
 • Nadat de patiënt is behandeld, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen Voeture deze gegevens kan inzien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Waarneming

Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de gemeente voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een medisch pedicure voor langere tijd afwezig is, kan een medisch pedicure van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen. Dit wordt met u overlegd.

Werken met stagiaires

Voeture biedt studenten van de opleiding pedicure en medisch pedicure de mogelijkheid om stage te lopen. De stagiair valt onder verantwoording en toezicht van de medisch pedicure. Het kan dus voorkomen dat u wordt behandeld door een stagiaire. Vooraf zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd.

Vergoedingen

 • Voeture heeft met de meeste podotherapeuten in de gemeente contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering een behandeling vergoedt, is het verstandig uw polis door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 • Wanneer u niet of niet voldoende bent verzekerd, gelden de tarieven volgens de prijslijst. De actuele tarieven zijn beschikbaar in de praktijk en zijn terug te vinden op de website.
 • Het kan zijn dat het voor uw behandeling van belang is dat er verband- en/of hulpmiddelen (zoals KT tape®, vilt, teenspreiders en overige additionele materialen) worden gebruikt. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw medisch pedicure zal de kosten hiervan aan u kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden

 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en Voeture.
 • De patiënt draagt zorg voor het verstrekken van de juiste zorgverzekeringsgegevens.
 • De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.
 • Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen, komen te allen tijde voor rekening van de patiënt.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt 50% van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
 • De facturen van Voeture voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen tien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag na de factuurdatum.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, dan is Voeture gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen te laste van de patiënt.
 • In het geval van onverzekerde zorg, dienen de declaraties van Voeture voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen direct na de afspraak/behandeling te worden voldaan.

Opmerkingen

 • Waar in dit document de vrouwelijke vorm wordt gebruikt kan ook de mannelijke vorm worden gelezen.
 • Waar in dit document patiënt wordt gebruikt kan ook cliënt of klant worden gelezen.
 • Wijzigingen voorbehouden.

 

© 2017 – Voeture